murid-muridku sing daktresnani, sekolaha sing temen dimen dadi wong sing ngerti lan pinter

UTS VII 2011-2012

sinaunen ya reeeekkk
SOAL
Wangsulana pitakonan ngisor kanthi milih jawaban sing pener!
Wacan kanggo mangsuli pitakonan angka 1-10
Jaka Tarub
Ing pedhukuhan Tarub urip sawijining randha kang aran Mbok Randha Tarub tilas garwane Ki Ageng Tarub. Dheweke urip ijenan jalaran tinilar bojo tanpa anak kang njalari nelangsane. Ing sawijining wengi ngepasi malem Jemuwah Kliwon, Mbok Randha Tarub sengaja ziarah ing makame Ki Ageng, ngiras turu ing makam kono mulane nggawa bantal lan klasa. Eloke lelakon, bareng parak esuk mbok Randha Tarub kaget lan gumun dene ing cedhake anggone turu ana bayi lanang nangis cengar-cenger. Bayi enggal dibopong, anehe bayi mau banjur meneng cep. Bayi enggal digawa mulih, diedusi lan didulang degan kemlamut. Sawetara dina Mbok Randha malah metu banyu susune, mula bayi lanang tur bagus iku gelis gedhene. Bayi lanang iku dijenengi Jaka Tarub. Mbok Randha Tarub anggone nggulawenthah Jaka Tarub ngalah-alahi anake dhewe.
Jaka Tarub wis ngancik jejaka, senengane mbebedhag kewan alas bangsane manuk, kidang, lan sapanunggalane. Sawijining dina nalika mbebedhag ing tengah alas, dheweke weruh sandhangane para widadari kang padha adus ditumpangake ing watu gilang sapinggire tlaga. Kanthi alon-alon Jaka Tarub njupuk klambi siji lan slendhang banjur gegancangan digawa mulih. Satekane ing omah, klambi lan slendhang disingitake ing lumbung ditumpuki pari. Age-age Jaka Tarub bali menyang alas karo nggawa jarit klambi lurik lan kemben. Nalika teka tengahe alas ing cedhake tlaga para widadari meruhi tekane manungsa mula padha age-age mentas saka tlaga klamben lan mabur bali menyang kahyangan wedi kamanungsan. Kari siji widodari kang kelangan klambi lan slendhang ora bisa mabur. Atine pepes jalaran bakal kamanungsan, saking bangete sedhih nganti nangis ing pinggiring tlaga. Wusanane dipupus, widadari iku ngucap sayembara “sing sapa bisa menehi klambi menawa wong tuwa bakal diaku dadi wong tuwane, menawa wadon bakal diaku sedulur sinarawedi, dene yen lanang bakal sanggup dipek bojo”. Krungu sayembara kuwi Jaka Tarub nyedhaki pinggiring tlaga menehi pitulungan rupa klambi, jarit lan kemben lan nagih janjine widodari iku.  Widodari kang aran Dewi Nawangwulan tetep ing janji sanggup digarwa banjur diajak bali ing pedhukuhan Tarub.
Sumber: Panjebar Semangat, No. 31, 4 Agustus 2001 lan No. 32, 11 Agustus 2001
1.    Manut wacan ing dhuwur sapa asmane garwane Mbok Randha Tarub?
a. Ki Ageng Sela                    c. Ki Ageng Mangir  
b. Ki Ageng Tarub                d. Ki Ageng Pemanahan  
2.    Apa sing njalari Mbok Randha Tarub nelangsa uripe?
a. amarga kakehan anak                c. amarga garwane wis ninggal  
b. amarga ora duwe anak                d. amarga tinilar bojo tanpa anak
3.    Ing sawijining wengi ngepasi malem apa Mbok Randha Tarub ziarah lan turu ing kuburan Ki Ageng?
a. malem Jemuwah Legi                c. malem Jemuwah Kliwon  
b. Malem Jemuwah Wage                d. malem Jemuwah Pon  
4.    Apa sing ditemokake Mbok Randha Tarub, nalika tangi sawise sewengi turu ing kuburane Ki Ageng?
a. bayi lanang    b. bayi wadon    c. bayi estri    d. bayi bajang
5.    Bayi mau banjur digawa mulih, diedusi lan didulang. Bayi kasebut didulang apa?
a. bubur ayam                    c. bubur sungsum  
b. degan kemlamut                    d. degan cemukil  
6.    Apa tegese tembung nggulawenthah ing wacan kasebut?
a. milara    b. ngelus-elus    c. nggondheli    d. ngopeni  
7.    Apa tegese tembung mbebedhag ing wacan kasebut?
a. seneng tetanen    b. seneng nukang    c. seneng nenandur    d. mburu kewan
8.    Apa busanane widadari sing disingitake Jaka Tarub?
a. jarit        c. kemben  
b. jarit lan kemben        d. klambi lan slendhang
9.    Ing ngendi anggone Jaka Tarub nyingitake busanane widodari kasebut?
 a. ing ngisor turon        c. ing ngisor kekep  
 b. ing lumbung        d. ing gledheg  
10.    Sapa sejatine asmane widadari kasebut?
 a. Nawangsih    b. Nawangwulan    c. Nawangsari    d. Nawangwati
11.    Crita rakyat sing gegayutan karo prastawa sejarah lan ana sambung rapete karo sawijine paraga (tokoh), asal-usule papan utawa panggonan, lan diyakini nate dumadi diarani ....
 a. sage    b. mite    c. legenda    d. dongeng
12.    Ing ngisor iki sing kalebu tuladhane crita legenda yaiku...
 a. Jaka Tarub        c. Serat Kancil  
 b.  Rara Jonggrang        d. Mula Bukane Kutha Surabaya
13.    Crita rakyat kang dianggep suci, isine gegayutan karo bab-bab sing aneh (ajaib), paragane Dewa/Dewi utawa manungsa setengah Dewa sing nduweni kaluwihan, lan diyakini bener-bener dumadi diarani ....
 a. dongeng    b. mite    c. legenda    d. sage
14.    Ing ngisor iki kalebu tuladhane crita mite, kajaba ....
 a. Dewi Sri        c. Jaka Tarub lan Nawangwulan
 b. Nyai Rara Kidul        d. Bandhung Bandawasa lan Rara Jonggrang
15.    Crita rakyat sing isine ngayawara utawa tanpa kasunyatan, gunane kanggo panglipur utawa ngisi wektu lodhang diarani ....
a. legenda    b. mite    c. sage    d. dongeng
16.    Jinise dongeng kaperang dadi 3, kaya kang kasebut ing ngisor iki, kajaba ....
a. sage                        c. fabel  
b. dongeng lugu                    d. dongeng gegedhug/wiracarita
17.    Ing ngisor iki kang kalebu tuladha golongane dongeng lugu yaiku ....
a. Serat Kancil                    c. Peksi Glathik  
b. Jaka Kendhil                    d. Andhe-Andhe Lumut
18.    Wacan kodhok lan kancil kalebu jenis dongeng…
a. fabel    b. legenda    c. mite            d. sage
19.    Crita sing ora nyata lan lumrahe kanggo ndhidik bocah diarani…
 a. crita cekak    b. dongeng    c. geguritan    d. parikan
20.    Ngisor iki sing ora klebu jinise dongeng…
 a. crita cekak    b. legenda    c. mite        d. fabel
21.    Dongeng sing nyritakake donyane kewan yaiku…
 a. fabel    b. mitos    c. sage    d. legenda
22.    Dongeng sing nyritakake asal usule sawijining panggonan yaiku…
 a. fabel    b. mitos    c. sage    d. legenda
23.    Dongeng sing critane digandhengake karo sejarah yaiku…
 a. fabel    b. mitos    c. sage    d. legenda
24.    Sing ora kudu katindakake sadurunge wawancara yaiku...
a. nemtokake tujuan utawa tema
b. agawe rantaman utawa reng-rengan pitakonan
c. milih narasumber sing bener
d. milih alamat narasumber sing cedhak sekolah
25.    Kowe dhek wingi lunga menyang ngendi?
      Tembung kowe lan lunga yen didadekake basa krama yaiku...
a.    Sampeyan lan kesah                    c. Sampeyan lan tindak
b.    Panjenengan lan kesah                    d. Panjenengan lan tindak
26.    Bapak sare kula....
      Tembung sing trep kanggo ngisi titik-titik yaiku...
a.    Siram             b. Adus        c. Tindak         d. Dhahar
27.    Kowe apa duwe dhuwit? Ukara kasebut Manawa disalin nagnggo basa karma alus dadi ….
a. Sampeyan napa gadhah yatra?                c. Panjenengan apa gangungan dhuwit?  
b. Ndika napa gadhah arta?                d. Panjenengan punapa kagungan arta?
28.    Basa krama alus apike digunakake tumrap kaya kang kasebut ngisor iki, kajaba ....
a. anak marang bapak/ibune    c. putu marang eyang/simbahe
b. murid marang gurune        d. bapak/ibu marang anak
 wacan dialog kanggo mangsuli pitakonan nomer29-31
Endri    : “Sugeng siyang, Pak Roni?”
Pak Roni    :“Sugeng siyang. E. Dhik Endri. Kene-kene pinarak kene. Sajake konjanurgunung, ana perlu apa dhik Endri?”
Endri      : “Anu Pak Roni, kula badhe nyuwun persa ngengingi budidaya kedhele varietas enggal.
Pak Roni    : “O, iku ta. Kedhele varietas anyar iku mujudake varietas unggul sing asale saka kedhele wilis kang disilangake karo kedhele dhempo. Asile silangan mau banjur dijenengake varietas kedhele Slamet.
Endri    : “Lajeng sinten Pak, ingkang kegungan ada-ada kalawau!”
Pak Roni    : “Sing ngenekake panaliten iku para ahli ing fakultas Pertanian Universitas Soedirman (Unsoed) Purwakarta.
Endri    : “Tujuanipun panaliten kalawau menapa Pak?”
Pak Roni    : “Tujuane ora liya kanggo ningkatake asile panen kedhele para among tani.
Endri     : “Lajeng kaunggulanipun varietas slamet manawi kabandingaken kalian kedhele varietas sanesipun kalawau menapa Pak?”
Pak Roni    : “Kaluwihan sing baku dumunung ana asile saben sakhektare kedhele slamet bisa ngasilake 2,47 ton adoh luwih akeh tinimbang kedhele varietas liyane kang rata-rata mung ngasilake 1,8 ton saben hectare.
Endri    : “Mbok bilih cekap semanten anggon kula nyuwun pirsa ngenngingi budidaya kedhele varietas enggal, Matur Nuwun, nyuwun pamit, sugeng siyang,”
29.    Sapa sing dadi narasumber ana ing pethikan wawancara, Endri lan Pak Roni ing ndhuwur?
a.    Pak Boni        b. Pak Joni        c. Pak Roni        d. Pak Endri
30.    Wawancarane iku ditindakake apa?
a.    Awan            b. Esuk        c. Sore            d. bengi

0 komentar:

kaca


 

Blog Template by Adam Every. Sponsored by Business Web Hosting Reviews